Γενικές Ερωτήσεις

 • Εξαίρεση από την τοπική φορολογία
 • Πληρωμή ετήσιου τέλους αδείας – 0% φορολογικού συντελεστή
 • Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν οικονομική έκθεση
 • Δεν υποχρεούνται να έχουν ντόπιο διευθυντή
 • Χαμηλό κόστος συντήρησης
 • Δυνατότητα χρήσης εταιρικών διευθυντών
 • Δεν διαφαίνονται τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων , Διευθυντών / Μετόχων στον Έφορο Εταιριών.
 • Χαμηλές Διοικητικές Δαπάνες
 • Χαμηλοί Φορολογικοί Συντελεστές
 • Συμβάσεις περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες
 • Χαμηλό κόστος ετήσιας λογιστικής παρακολούθησης
 • Υπηρεσία Εμπιστευματοδόχου
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Σουηδία
 • Δανία
 • Ελβετία
 • Ολλανδία
 • Σιγκαπούρη
 • Μάλτα
 • Σκωτία
 • Σεϋχέλλες
 • Panama
 • British Virgin Islands
 • Cayman Islands
 • Belize
 • Delaware
 • Marshall Islands
 • Mauritius Islands
 • Liberia
 • Guernsey
 • Isle of Man
 • Gibraltar
 • Jersey

Η Βουλγαρία είναι επίσημο κράτος μέλος της Ε.Ε. και ως εκ τούτου οι εταιρίες πού έχουν νομική έδρα στην Βουλγαρία και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό δεν είναι εξωχώριες (OffShore).

International Business Company. Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρία.

Το κόστος εξαρτάται από την χώρα στην οποία θα συσταθεί.

Ο χρόνος εξαρτάται από τη χώρα στην οποία θα συσταθεί.

Το κόστος εξαρτάται από τη χώρα,το πλήθος των ετήσιων εγγραφών και τον ετήσιο τζίρο.

 • Τραπεζική Κατάθεση
 • PayPal

 

Εταιρία στη Βουλγαρία

Το κόστος εξαρτάται από τον τύπο της εταιρίας. Αν είναι ΕΠΕ ή ΑΕ.

Ανάλογα το πακέτο που θα επιλέξτε από 4 ώρες ως 18 μέρες.

Το κόστος εξαρτάται από το πλήθος των ετήσιων εγγραφών, τον ετήσιο τζίρο και από τη νομική μορφή της εταιρίας.

 • ΕΠΕ
 • ΑΕ
 • 1 - 49 για ΕΠΕ
 • απεριόριστοι για ΑΕ

Δεν υπάρχει ελάχιστη συμμετοχή. Θα πρέπει όμως να καλυφτεί το Μετοχικό Κεφάλιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάλογα τον τύπο της εταιρίας.

Η TaxManagement ετοιμάζει για εσάς όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στο πλησιέστερο Προξενείο ή στην Πρεσβεία της Βουλγαρίας για την υπογραφή αυτών.

 • 2 BGN για ΕΠΕ
 • 50.000 BGN για ΑΕ
ΚΥΛΙΣΗ ΠΑΝΩ